سامانه مدرسه هوشمند پویان

دبیرستان شیخ انصاری دزفول

 پانل ورود کاربران

 متولدین امروز
 جستجو
 آمار بازدید ها
 

دین وزندگی2 پایه یازدهم ریاضی وتجربی - درس 12-دبیر آقای کلولی-تاریخ درج درسایت26-1-99

زمین شناسی تدریس گسل ها درس ششم -پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی-دبیر آقای هنرجو-تاریخ درج درسایت26-1-99

امتحان زمین شناسی فصل6 زلزله-پایه یازدهم ریاضی و تجربی-دبیر آقای هنرجو-تاریخ درج درسایت 25-1-99

تدریس زمین شناسی-فصل7-پایه یازدهم تجربی و ریاضی-دبیر آقای هنرجو-تاریخ درج در سایت 24-1-99

تاریخ معاصر-پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی-دبیر آقای حسین منظم-تاریخ درج در سایت 22-1-99

فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی-مغناطیس-دبیر آقای کاروان فر-تاریخ درج درسایت 22-1-99

آمار فصل 3 پایه یازدهم رشته علوم انسانی-دبیر آقای سخاوتی نیا-تاریخ درج درسایت 22-1-99

جامعه شناسی پایه یازدهم -درس-14و  15 -دبیر آقای عطوان -تاریخ درج در سایت 20-1-99

انسان و محیط پایه یازدهم درس ششم-دبیر آقای ذبیحی تاریخ درج در سایت19-1-99

روش امتحان زیست پایه یازدهم-دبیر آقای ذبیحی-تاریخ درج درسایت19-1-99

سوالات درس15 تاریخ 2 پایه یازدهم انسانی-دبیر آقای منظم تاریخ درج در سایت19-1-99

فیزیک پایه یازدهم-آزمون نیروی وارد ...- دبیر آقای کاروان فر-تاریخ درج در سایت19-1-99

شیمی پایه یازدهم -جواب مسائل سرعت-دبیر آقای سعید ریاضی-تاریخ درج در سایت 19-1-99

تدریس حسابان 1 پایه .یازدهم ریاضی-دبیر آقای هنربخش-..تاریخ درج در سایت 18-1-99

جزوه حسابان پایه یازدهم ریاضی-دبیر آقای هنربخش-تاریخ درج در سایت18-1-99

هندسه2 پایه یازدهم رشته ریاضی-دبیر آقای هنربخش-تاریخ درج در سایت 18-1-99

زمین شناسی پایه یازدهم فصل 7-دبیر آقای هنرجو-تاریخ درج در سایت 17-1-99

عربی پایه یادزهم ریاضی و تجربی-دبیر آقای نوری زاده-تاریخ درج در سایت 17-1-99

عربی پایه یادزهم رشته علوم انسانی-دبیر آقای نوری زاده-تاریخ درج در سایت 17-1-99

فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی-دبیر آقای کاروان فر-تاریخ درج در سایت 17-1-99

علوم و فنون 2 درس دهم-پایه یازدهم انسانی-دبیر آقای ارشادی فر-تاریخ درج در سایت 17-1-99

زمین شناسی پایه یازدهم -پرسش های متنوع فصل ۴ ،۵ ،۶، ۷ -دبیر آقای هنرجو-تاریخ درج در سایت 16-1-99

روان شناسی پایه یازدهم انسانی-دبیر آقای کیایی -تاریخ درج درسایت 16-1-99

دین و زندگی پایه یازدهم همه رشته های درس عزت نفس-دبیر آقای کلولی دزفولی-تاریخ درج در سایت 15-1-99

شیمی 2 پایه یازدهم + چند مسئله سرعت-دبیر آقای سعید ریاضی-تاریخ درج در سایت 15-1-98

روش امتحان زیست پایه یازدهم-دبیر آقای ذبیحی-تاریخ درج درسایت 15-1-99

تست املا وواژه فاسی پایه یازدهم-دبیر آقای بیدلی-تاریخ درج درسایت15-1-99

تکلیف فارسی پایه  یازدهم انسانی درس علوم و فنون2 -دبیر آقای ارشای فر-تاریخ درج در سایت 15-1-99

ریاضی و آمار پایه یازدهم-فصل 3-دبیر آقای سخاوتی نیا-تاریخ درج درسایت 29-12-98

فارسی پایه یازدهم -خود سنجی تشریحی کبوتر طوق دار-دبیرآقای بیدلی-تاریخ درج ردرسایت تاریخ درج در سایت 28-12-98

عربی پایه یازدهم انسانی قواعد درس 6 -دبیرآقای نوری زاده-تاریخ درج درسایت 28-12-98

عربی پایه یازدهم ریاضی و تجربی قواعد درس 6-دبیر آقای نوری زاده - تاریخ درج در سایت 28-12-98

فیزیک پایه یازدهم - دبیر آقای کاروان فر تاریخ درج در سایت 28-12-98

فارسی -تکالیف  دانش آموزان پایه یازدهم انسانی-دبیر آقای ارشادی فر تاریخ درج درسایت 28-12-98

جامعه شناسی پ 11 درس 13-دبیر آقای عطوان-تاریخ درج در سایت 28-12-98

فصل 7 زیست پایه یازدهم-دبیر آقای دبیحی تاریخ درج در سایت 27-12-98

روان شناسی پایه یازدهم علوم انسانی-دبیر آقای کیایی-تاریخ درج در سایت 25-12-98

حسابان پایه یازدهم-مسائل تکمیلی-مدرس آقای هنربخش-تاریخ درج در سایت 24-12-98

زیست یازدهم گفتاری سوم و چهارم فصل هفتم-مدرس آقای ذبیحی تاریخ درج در سایت 23-12-98

دین و زندگی پایه یازدهم - مدرس آقای کلولی دزفولی-تاریخ درج در سایت 22-12-98

زمین شناسی پایه 11 تدریس و سوالات فصل5-6و7-دبیر اقای هنرجو-تاریخ درج در سایت 21-12-98

درس 12 جامعه شناسی پایه 11 انسانی-مدرس خانم تیموریان - دبیر آقای عطوان تاریخ درج در سایت 21-12-98

امتحان عربی یازدهم ریاضی و تجربی شیخ انصاری  از درس های 4 و 5 و 6    اسفند-دبیر آقای نوری زاده-تاریخ درج درسایت 21-12-98

متحان عربی یازدهم انسانی شیخ انصاری  از درس های 4 و 5 و 6  اسفند -دبیر آقای نوری زاده-تاریخ درج درسایت 21-12-98

تست تاریخ2 پایه  یازدهم انسانی -دبیر آقای منظم-تاریخ درج در سایت 21-12-98

فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی-دبیر آقای کاروان فر-تاریخ درج در سایت 20-12-98

تحلیل درس۱۵فارسی پایه یازدهم متن پژوهی تکلیف دانش آموزاست - دبیر آقای بیدلی-تاریخ درج در سایت 20-12-98

شیمی یازدهم مبحث سینتیک از صفحه77 تا آخر فصل-دبیر آقای سعید ریاضی-تاریخ درج در سایت 20-12-98

روان شناسی پایه یازدهم انسانی دبیر آقای کیایی-تاریخ درج در سایت 20-12-98

حل تمرین هندسه2 یازدهم ریاضی و فیزیک-دبیر آقای هنربخش-تاریخ درج درسایت 20-12-98

جامعه شناسی پایه یازدهم -مدرس آقای عطوان - تاریخ درج در سایت 19-12-98

ریاضی و آمار پایه یازدهم انسانی-دبیر آقای سخاوتی راد-تاریخ درج درسایت 19-12-98

زیست گفتار دوم از فصل ۷ پایه یازدهم-مدرس آقای ذبیحی -تاریخ درج در سایت18-12-98

زمین شناسی یازدهم برای تجربی و ریاضی-دبیر آقای هنرجو-تاریخ درج در سایت 18-12-98

نمونه-سوال علوم  و فنون ادبی-یازدهم علوم انسانی -به تذکرات مهم آقای ارشادی فر توجه نمائید-تاریخ درج در سایت 18-12-98 

فیزیک پایه یازدهم فصل 3 -دبیر آقای کاروان فر-تاریخ درج در سایت 17-12-98

زمین شناسی پایه یازدهم درس پنج تا 7  پایه دوازدهم -دبیر آقای هنرجو-تارخ درج در سایت 17-12-98

جامعه شناسی-درس یازدهم-پایه یازدهم انسانی-مدرس خانم تیموریان-دبیر آقای عطوان تاریخ درج در سایت 17-12-98

سوالات انسان و محیط زیست پایه یازدهم - دبیر اقای هنرجو -تاریخ درج در سایت 16-12-98

فیزیک پایه یازدهم  رشته ریاضی و تجربی فصل 3 مبحث سیملوله-دبیر آقای کاروان فر- تاریخ درج درسایت 16-12-98

آمارپایه یازدهم رشته ریاضی درسنامه و حل تمرینات-مدرس آقای شایان نسب-تاریخ درج در سایت 16-12-98

تاریخ معاصر یازدهم رشته ریاضی وتجربی-سوالات درس ۱۷تاپایان درس۲۱- تاریخ درج در سایت 15-12-98

دین و زندگی پایه یازدهم درس نهم مدرس آقای کلولی - تاریخ درج در سایت 15-12-98

درسنامه جامعه شناسی 2 پایه یازدهم انسانی -دبیر آقای عطوان - تاریخ درج در سایت 15-12-98

شیمی یازدهم مبحث قانون- مدرس آقای سعید ریاضی- تاریخ درج در سایت 15-12-98

فیلم کمک آموزشی درس۱۴فارسی پایه۱۱ همه ی رشته ها- دبیر آقای بیدلی-تاریخ درج در سایت 15-12-98

تست و پاسخ تشریحی درس های 11 تا 4 فارسی پایه های یازدهم -مدرس آقای بیدلی- تاریخ درج در سایت 15-12-98

زیست فصل 7 پایه یازدهم تجربی - مدرس آقای ذبیحی - تاریخ درج در سایت 14-12-98

ریاضی و آمار2 یازدهم انسانی -دبیر آقای سخاوتی راد - تاریخ درج در سایت 98/12/13

هندسه پایه یازدهم ریاضی-دبیر آقای هنربخش

حسابان پایه یازدهم ریاضی - دبیر آقای هنربخش

 علوم و فنون ادبی2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی فصل 6 

 سوالات درس 12 و 13 و 14  تاریخ 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی -دبیر آقای منظم

 درس 12 فارسی 2 پایه یازدهم -مدرس آقای بیدلی 

 درس 14 فارسی 2 پایه یازدهم -مدرس آقای بیدلی 

 درس 9  جغرافیا پایه یازدهم -مدرس آقای پورشاه آبادی

 درس 8 جغرافیا پایه یازدهم -مدرس آقای پورشاه آبادی

فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی فصل سوم مغناطیس 1 - دبیر آقای کاروان فر

فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی فصل سوم مغناطیس 2 - دبیر آقای کاروان فر

فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی فصل سوم مغناطیس 3 - دبیر آقای کاروان فر

فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی  نیروی سیم های حامل جریان- دبیر آقای کاروان فر